Zemplínske Hámre

Obec založil Jozef Rholl. Počiatočný názov bol Rhollova Huta. Ťažilo sa tu železo a zlato. Bola tu odliata socha Herkula, ktorá je teraz umiestnená pri nemocnici v Snine. Ďalej tu boli odliate 2 sochy levov, ktoré sú teraz pri Humenskom kaštieli.

Nad touto dedinou sa týči Sninský kameň a obďaleč neho je aj Morské oko.V okolí dediny je veľa lesov. Nachádza sa tu aj známa vyhasnutá sopka Vihorlat.CHKO Vihorlat má výnimočné postavenie. Samotná vrcholová kóta Vihorlatu má 1 075,4 m n. m. je však v piatom stupni ochrany prírody.

Obľúbenou rekreačnou oblasťou je Sninský kameň a Morské oko. Túto oblasť navštívi ročne až 60 000 návštevníkov. Významná a vyhľadávaná oblasť s možnosťou rekreácie sú Sninské rybníky v blízkosti mesta Snina. Pre turistov sú k najviac navštevovaným lokalitám vybudované turisticky značené chodníky, atraktívne sú vybudované cyklotrasy.

Mesto Snina a obec Zemplínske Hámre spája asfaltová cesta s nádhernou prírodnou scenériou za každého počasia. V scenérií krajiny dominuje masívny, kompaktný vulkanický komplex s plošne rozsiahlými súvislými lesnými porastmi Vihorlatských vrchov, ktorý je v kontraste s hladšie modelovaným a menej členitým reliefom Beskydského predhoria, s nivou rieky Cirocha. Krajinný obraz dotvára vyčnievajúca skalná plošina Sninského kameňa. V úpätnej časti je komplex lesných porastov v dotyku s poľnohospodársky využívanou pôdou, ktorú dotvárajú prirodzené brehové porasty a sprievodná vegetácia vodných tokov a dreviny na plochách verejnej zelene v zastavanom území sídiel.